เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจ และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อรับประทานเองได้

week 7เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำอาหารจากข้าวได้หลากหลาย
Week7
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
อาหารจากข้าว
Key  Questions :
- ข้าวแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร / มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกับพืชชนิดอื่นอย่างไร?
- นักเรียนจะนำข้าวมาทำเป็นอาหารอะไรได้บ้าง
- นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนผสมอะไรอีกที่ใช้ในการทำอาหารของตนเอง?
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารของนักเรียนมีอะไรบ้าง/ใครจะช่วยเตรียมได้บ้าง
?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบที่มี
-
Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ข้าว
- อุปกรณ์ในการทำอาหารจากข้าววันจันทร์ 1 ชั่งโมง
ชง
- ครูนำข้าวชนิดต่างๆมาให้นักเรียนดู เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมนิล ข้าวเหนียว
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ข้าวแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร / มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกับพืชชนิดอื่นอย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
การใช้ประสาทสัมผัสทางกาย จากการมอง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชาติ ของแต่ละชนิด
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมนิล และข้าวเหนียว
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “
นักเรียนจะนำข้าวแต่ละชนิดไปทำอาหารอะไรได้บ้าง
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวไปทำอาหาร
ใช้
นักเรียนวาดภาพและเขียนชื่อลงในสมุด แล้วกลับไปสอบถามผู้ปกครองว่าสามารถนำข้าวแต่ละชนิดไปทำอาหารอะไรได้บ้าง
วันพุธ 1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะทำอาหารจากข้าวแต่ละชนิดอย่างไร”
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวไปทำอาหาร เมนูต่างๆ เพื่อเลือกมาทำในวันต่อไป
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำอาหารจากข้าวแต่ละชนิด
ใช้
นักเรียนแบ่งกันรับผิดชอบนำอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำอาหาร แล้วเขียนลงในสมุด เพื่อนำไปเตรียมเป็นการบ้าน
วันพฤหัสดี 1 ชั่วโมง

ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทำอาหารจากข้าวตามที่วางแผนไว้เป็นกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่มๆละ 6-7 คน
เชื่อม
 ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการสรุปการทำอาหารจากข้าว
วันศุกร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 7 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- นำเสนอชิ้นงานเป็นกลุ่ม
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวมาทำเป็นอาหาร
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทางกาย จากการมอง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชาติ ของข้าว
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกับเมนูอาหารที่ทำจากข้าว
- ประกอบอาหารจากข้าว
ชิ้นงาน
- วาดภาพและเขียนชื่อเมล็ดข้าว
- สรุปการทำอาหารจากข้าว
ความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำอาหารจากข้าวได้หลากหลาย
ทักษะ
:
- สมารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยรู้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตนเอง
- สามารถออกแบบและวางแผนเมนูง่ายๆจากข้าวได้                   
- สามารถนำเสนอชิ้นงานให้ครู และเพื่อนๆเข้าใจได้
- มีความสุขกับการเรียนรู้
- สามารถใช้ประสาทสัมผัสทางกายบอกลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ ของข้าวได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 7 ครูนำข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียว และข้าวเจ้ามาให้นักเรียนได้สังเกต สัมผัส ดมกลิ่น และชิมรสชาติของข้าวทั้งสองชนิด ว่าเหมือนหรือต่างกันเพราะอะไร พร้อมร่วมกันสรุปความเหมือนและแตกต่างของข้าวเหนียว และข้าวเจ้าเพื่อนำไปสอบถามผู้ปกครองที่บ้านโดยครูให้โจทย์ว่าข้าวเหนียวและข้าวเจ้าสามารถนำมาทำเมนูอาหารอะไรได้บ้าง หลังจากที่ครูให้การบ้านไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับข้าวว่านำมาทำเป็นเมนูอาหารอะไรได้บ้าง ก็ได้นำมาแชร์กันและร่วมกันเลือกเมนูอาหาร สำหรับสัปดาห์นี้ คือ ข้าวจี่ ข้าวต้ม และข้าวมันไก่ นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม พร้อมร่วมกันสรุปวัตถุดิบ วิธีการทำอาหาร และเขียนสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันศุกร์ใส่สมุดสื่อสารของตนเอง
    ในชั่วโมงวันศุกร์ ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับเมนูอาหารที่ทำทำอย่างไร เตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้าง สำหรับสัปดาห์นี้ผู้ปกครองอาสา คือ แม่พี่แป้ง แม่พี่มินทร์ แม่พี่ชิน ยายพี่กาฟิวส์ และแม่พี่โอบอ้อม มาดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร สำหรับผู้ปกครองก็ได้แบ่งหน้าที่ดูแลนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยการเตรียมวัตถุดิบ ช่วยกันล้างผัก คุณแม่ก็จะอธิบายกระตุ้นคำถามขณะที่ร่วมกันทำอาหาร ใส่อะไรบ้างตามขั้นตอนต่างๆ นักเรียนสนใจและช่วยกันทำทุกขั้นตอน ให้นักเรียนรับประทานในตอนกลางวัน พร้อมพิจารณารสชาติ ของอาหารแต่ละกลุ่ม
    ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การทำอาหารร่วมกับผู้อื่น รู้จักการรอคอย การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว มีความสุขในการได้ลงมือทำด้วยตนเองอาหารทุกอย่างอร่อยทุกเมนูเพราะเป็นสิ่งที่เขาได้ทำร่วมกัน และในสัปดาห์นี้เวลาไม่พอครูจึงให้นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์หน้า เพื่อให้นักเรียนมีเวลาได้การใคร่ครวญในสิ่งที่ทำมากยิ่งขึ้นค่ะ

    ตอบลบ