เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจ และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อรับประทานเองได้

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจจากการเรียนรู้เรื่องอาหารสู่ผู้อื่นได้ผ่านนิทรรศการอาหาร
Week9
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
(นิทรรศการอาหาร)
Key  Questions :
นักเรียนจะจัดนิทรรศการอาหารออกมาอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Q.3 นี้
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเมนูอาหารที่จะถ่ายทอด
- Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- อุปกรณ์ในการทำอาหารวันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะจัดนิทรรศการอาหารออกมาอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Q.3 นี้
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนจัดอาหารให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Q.3
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อรับผิดงาน และหน้าที่ช่วยกันในการจัดนิทรรศการ
ใช้
นักเรียนแบ่งหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดนิทรรศการและจดลงในสมุดเพื่อเตรียมเป็นการบ้าน
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถามเพื่อทบทวน “นักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง และจะทำอย่างไรเพื่อให้นิทรรศการออกมาเรียบร้อยและสมบูรณ์”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองในการจัดนิทรรศการ
- ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการ
- นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผ่านนิทรรศการอาหารหน้าอาคารอนุบาล
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นิทรรศการครั้งนี้มีสิ่งไหนที่ดีแล้วบ้าง และสิ่งไหนที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมอีก”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานนิทรรศการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นิทรรศการครั้งนี้มีสิ่งไหนที่ดีแล้วบ้าง”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานนิทรรศการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ดีแล้ว
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ดีแล้ว
วันศุกร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นิทรรศการครั้งนี้มีสิ่งไหนที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมอีก”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานนิทรรศการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนจัดอาหารให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Q.3
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานนิทรรศการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นิทรรศการอาหาร
ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม


ความรู้ :
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาตลอด Quarter ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
  การคิดสร้างสรรค์ละคร เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเอง

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ใน Q.3/58 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์คุณครูและนักเรียน ร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.3ได้ทำเมนูอาหารอะไรมาบ้างแล้วเราจะทำเมนูอาหารอะไรเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดหรือเปิดนิทรรศการ นักเรียนเลือกทำเมนูอาหารที่จะจัดนิทรรศการ คือ เมนู ส้มตำ น้ำพริกอ่อง น้ำสมุนไพร และข้าวต้มมัด พร้อมร่วมกันเขียนสรุปอุปกรณ์ และวิธีการทำใส่กระดาษเพื่อที่จะนำไปซ้อมที่บ้าน หลังจากนั้นนักเรียนก็จะซ้อมการนำเสนอโดยแบ่งหน้าที่ว่าจะทำอะไรบ้าง พร้อมเขียนอุปกรณ์ที่จะเตรียมมาในการประกอบอาหารในวันพฤหัสบดีนี้
    วันต่อมาในวันพฤหัสบ่ดีครูทบทวนสิ่งที่เตรียมมาเพื่อนำมาประกอบอาหารร่วมกับผู้ปกครอง สัปดาห์นี้ผู้ปกครองอาสาหรือผู้ปกครองที่มาแล้วก็สามารถมาร่วมทำอาหารเตรียมจัดนิทรรศการในวันศุกร์นี้ เมื่อทำเสร็จครูก็จะพานักเรียนไปร่วมชมกรแสดงของพี่ประถม
    ในวันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม 2558 เวลา 10.00-11.30 นักเรียน อ.1 และ อ. 2 จะมีการแสดงของน้องและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เปิดนิทรรศการอาหาร และให้ความรู้นำเสนอเมนูอาหารที่แต่ละกลุ่มได้จัดเตรียมไว้ มีผู้ปกครองคุณครู และพี่ๆประถมที่น่ารักร่วมให้กำลังใจและชื่นชมความงอกงามของนักเรียน ร่วมกัน หลังเสร็จกิจกรรมทั้งคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนรับประทานอาหารเที่ยงร่วม พร้อมทำความสะอาดอาคารอนุบาลค่ะ

    ตอบลบ