เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจ และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อรับประทานเองได้

Week8


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำของว่างจากข้าวได้หลากหลาย
Week8
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
ของว่างจากข้าว
Key  Questions :
- ข้าวแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร / มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกับพืชชนิดอื่นอย่างไร?
- นักเรียนจะนำข้าวมาทำเป็นอาหารอะไรได้บ้าง
- นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนผสมอะไรอีกที่ใช้ในการทำอาหารของตนเอง?
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารของนักเรียนมีอะไรบ้าง/ใครจะช่วยเตรียมได้บ้าง
?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบที่มี
-
Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ข้าว
- อุปกรณ์ในการทำอาหารจากข้าว


วันจันทร์ 1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “
นักเรียนจะนำข้าวแต่ละชนิดไปทำของว่างอะไรได้บ้าง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวไปทำของว่าง
- นักเรียนกลับไปสอบถามผู้ปกครองว่าสามารถนำข้าวแต่ละชนิดไปทำของว่างอะไรได้บ้าง
วันอังคาร 1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะทำของว่างจากข้าวแต่ละชนิดอย่างไร”
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวไปทำของว่าง เมนูต่างๆ เพื่อเลือกมาทำ
- นักเรียนกลับไปสอบถามผู้ปกครองว่าข้าวแต่ละอย่างสามารถนำมาทำของว่างอะไรได้บ้าง
วันพุธ 1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ข้าวแต่ละอย่างสามารถนำมาทำของว่างอะไรได้บ้าง”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำของว่างจากข้าวแต่ละชนิด
ใช้
นักเรียนแบ่งกันรับผิดชอบนำอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำของว่าง แล้วเขียนลงในสมุด เพื่อนำไปเตรียมเป็นการบ้าน
วันพฤหัสบดี 1 ชั่งโมง
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทำของว่างจากข้าวตามที่วางแผนไว้เป็นกลุ่ม จำนวน
3 กลุ่มๆละ 6-7 คน
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการสรุปการทำของว่างจากข้าว
ใช้
- นักเรียนสรุปการทำของว่างเป็นกลุ่ม และนำเสนอชิ้นงานร่วมกัน
วันศุกร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 8 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- นำเสนอชิ้นงานเป็นรายบุคคล
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำข้าวมาทำเป็นของว่าง
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกับเมนูของว่างที่ทำจากข้าว
- ประกอบของว่างจากข้าว
ชิ้นงาน
- วาดภาพและเขียนชื่อเมล็ดข้าว
- สรุปการทำของว่างจากข้าว
ความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้าวโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำของว่างจากข้าวได้หลากหลาย
ทักษะ
:
- สมารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยรู้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตนเอง
- สามารถออกแบบและวางแผนเมนูง่ายๆจากข้าวได้                   
- สามารถนำเสนอชิ้นงานให้ครู และเพื่อนๆเข้าใจได้
- มีความสุขกับการเรียนรู้
- สามารถใช้ประสาทสัมผัสทางกายบอกลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ ของข้าวได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 8 วันจันทร์นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำอาหาร ในสัปดาห์ที่ 7 โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน มีหัวข้อการนำเสนอดังนี้ ทำเมนูของว่างอะไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง และมีขั้นตอนทำอย่างไร ผลที่ได้รสชาติเป็นอย่างไร ครูให้เวลานักเรียนแบ่งหน้าที่ และร่วมกันซ้อมการนำเสนอ สำหรับการนำเสนอพี่ อ. 2 จะพูดเสียงเบาไม่มั่นใจเนื่องจากปิดเรียนไปหลายวัน วันต่อมาครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนเคยรับประทานของว่างที่ทำจากข้าวมีอะไรบ้าง ครูและนักเรียนก็จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากสิ่งที่นักเรียนเคยเห็นหรือเคยรับประทานมาก่อน เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวปิ้ง สังขยา ฯลฯ พร้อมแล้วเขียนใส่ใบงานเพื่อนำไปสอบถามผู้ปกครองเพิ่มเติมที่บ้าน หลังจากที่ให้นักเรียนกับไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับเมนูของว่าง ครูทบทวนเมนูอาหารพร้อมให้นักเรียนเลือกนำเสนอเมนูของว่างที่ตนเองอยากทำ สำหรับสัปดาห์นี้นักเรียนนำเสนอเมนูของว่างที่ทำจากข้าวเหนียวมี 3 เมนู คือ ข้าวเหนียวลำไย ข้าวเหนียวปิ้ง และข้าวต้มมัด แล้วร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการทำของแต่ละเมนู พร้อมสรุปเขียนอุปกรณ์ต่างที่ต้องเตรียมมา
    ในวันพฤหัสบดีครูพูดคุยทบทวนสิ่งที่เตรียมมาในการทำของว่าง และสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการทำของว่าง สำหรับผู้ปกครองอาสาในสัปดาห์นี้ คือ แม่พี่ดิน แม่พี่โชว์ ตาพี่ป๋อ และพ่อพี่หยก ก็จะช่วยดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำของว่างจากข้าวเหนียว ผู้ปกครองและครูก็จะแบ่งกลุ่มดูและนักเรียน นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันทำของว่างแต่ละเมนูของตนเองตามขั้นตอนต่างๆที่ได้วางแผนร่วมกันไว้ เมื่อทำเสร็จพี่ก็จะแบ่งปันของว่างให้กับน้อง อ.1 ได้ชิมด้วย เมื่อพี่ชิมรสชาติของว่างแต่ละเมนู โดยให้ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของข้าว บอกรสชาติเป็นอย่างไรเกิดจากอะไรบ้าง
    วันศุกร์นักเรียนนำเสนอเมนูของว่างจากที่ได้ร่วมกันทำในสัปดาห์นี้ ครูให้นักเรียนนำเสนอเป็นรายบุคคลโดยให้นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับวัตถุดิบมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการทำ และรสชาติเป็นอย่างไรเพราะอะไร นักเรียนสามารถพูดถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจจากสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือทำเองค่ะ

    ตอบลบ