เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจ และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อรับประทานเองได้

week10


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจจากการเรียนรู้เรื่องอาหารสู่ผู้อื่นได้ผ่านการนำเสนอชิ้นงานที่ตนเองทำใน Q.3
Week10
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านชิ้นงาน
Key  Question:
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างตลอดทั้ง Q.3 นี้
เครื่องมือคิด :
Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดใน Q.3
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ชิ้นงานวันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างตลอดทั้ง
Q.3 นี้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้พร้อมชิ้นงานที่เกิดขึ้น
- นักเรียนเลขที่
1-7 นำเสนอชิ้นงานที่ตนเองประทับใจมากที่สุดใน Q.3 และอยากถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่นให้เข้าใจได้
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างตลอดทั้ง
Q.3 นี้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้พร้อมชิ้นงานที่เกิดขึ้น
- นักเรียนเลขที่
8-14 นำเสนอชิ้นงานที่ตนเองประทับใจมากที่สุดใน Q.3 และอยากถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างตลอดทั้ง
Q.3 นี้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้พร้อมชิ้นงานที่เกิดขึ้น
- นักเรียนเลขที่
15-20 นำเสนอชิ้นงานที่ตนเองประทับใจมากที่สุดใน Q.3 และอยากถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้พร้อมชิ้นงานที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง Q.3 นี้
- นักเรียนนำเสนอชิ้นที่ประทับใจมากที่สุดและและอยากถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่นให้เข้าใจได้


ความรู้ :
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาตลอด Quarter ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ผ่านชิ้นงานของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
สามารถคิดและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วระหว่างการนำเสนอได้ 
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายชิ้นงานที่ตนเองประทับใจให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถอธิบายสิ่งที่เข้าใจนำไปปรับใช้อย่างไรในชีวิตประจำวันได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น