เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจ และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อรับประทานเองได้

week6


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายพืชผักที่เก็บมาโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำอาหารจากพืชได้หลากหลายเมนูโดยวัตถุดิบที่มีทั้งหมด
Week6
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
อาหารจากพืช
Key  Questions :
- จากพืชที่นักเรียนเลือกเก็บมามีชื่อว่าอะไร /มีลักษณะอย่างไร /เก็บมาจากที่ไหน /มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
- นักเรียนจะนำผักทุกอย่างที่เราเก็บมาทำเป็นอาหาร 1 อย่าง แล้วจะทำอะไรได้บ้าง? (อัญชัน ใบเตย ยานาง ลางจืด )
- นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนผสมอะไรอีกที่ใช้ในการทำอาหารของตนเอง?
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารของนักเรียนมีอะไรบ้าง/ใครจะช่วยเตรียมได้บ้าง
?
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบที่มี
-
Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- พืชภายในโรงเรียน
- บริเวณภายในโรงเรียน
- อุปกรณ์ทำน้ำสมุนไพร

วันจันทร์ 1 ชั่งโมง
ชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจบริเวณรอบๆครัวใหญ่ของโรงเรียน เพื่อสำรวจพืชที่จะนำกลับมาทำเป็นอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "พืชต่างๆเหล่านี้นำมาทำอาหารอะไรได้บ้าง"
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำพืชต่างๆมาทำเป็นอาหาร
- ครูพานักเรียนเลือกเก็บผักที่ต้องการ
(อัญชัน ใบเตย ยานาง ลางจืด )
- ครูและนักเรียนช่วยกันล้างทำความสะอาดพืชที่เก็บมาจากครัวใหญ่
วันอังคาร 1 ชั่วโมง

ชง
ครูตั้งคำถามจากสิ่งที่เก็บมา “จากพืชที่นักเรียนเลือกเก็บมามีชื่อว่าอะไร /มีลักษณะอย่างไร /เก็บมาจากที่ไหน /มีกลิ่นอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”


เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทางกาย จากการมอง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชาติ ของพืชที่เก็บมาทั้งหมด
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำพืชทุกอย่างที่เราเก็บมาทำเป็นอาหาร
1 อย่าง แล้วจะทำอะไรได้บ้าง”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกับเมนูอาหารที่สามารถรวมพืชทั้งหมดมาทำเป็นอาหาร 1 อย่างได้
ใช้
- นักเรียนวาดภาพและเขียนชื่อของพืชที่เก็บมาลงในสมุด
- นักเรียนกลับไปสอบถามคุณแม่หรือผู้ปกครองที่บ้านว่าผักทั้งหมดสามารถนำมาทำอาหาร 1 อย่างแล้วจะทำอะไรได้บ้าง

วันพุธ
1 ชั่งโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะนำพืชทุกอย่างที่เราเก็บมาทำเป็นอาหาร 1 อย่าง แล้วจะทำอะไรได้บ้าง”
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำพืชทั้งหมดไปทำอาหาร 1 อย่างร่วมกัน เพื่อจะทำอาหาร โดยแบ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันพฤหัสบดี
ใช้
นักเรียนเขียนอุปกรณ์ที่ต้องรับผิดชอบนำมาในวันพุธลงในสมุดของตนเอง เพื่อเตรียมเป็นการบ้าน
วันพฤหัสดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทำอาหารจากพืชที่มีอยู่และ วัตถุดิบที่เตรียมมาเพิ่มเติมเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คน
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอาหารที่ทำขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม กลิ่น รสชาติ และส่วนผสม
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปการทำน้ำสมุนไพรเป็นกลุ่ม
วันศุกร์ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 6 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- นำเสนอชิ้นงานเป็นกลุ่ม
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำพืชต่างๆมาทำเป็นอาหาร
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสทางกาย จากการมอง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชาติ ของพืชที่เก็บมาทั้งหมด
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกับเมนูอาหารที่สามารถรวมพืชผักทั้งหมดมาทำเป็นอาหาร
1 อย่างได้
- ประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่เก็บมาเป็นกลุ่ม
ชิ้นงาน
- วาดภาพและเขียนชื่อพืชที่เก็บมาจากครัวใหญ่
- สรุปการทำอาหารเมนูจากพืช
ความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายพืชที่เก็บมาโดยใช้ประสาทสัมผัสทางกาย และทำอาหารจากสัตว์ได้หลากหลายเมนูโดยวัตถุดิบที่มีทั้งหมดได้
ทักษะ
:
- สมารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยรู้หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตนเอง
- สามารถออกแบบและวางแผนเมนูง่ายๆจากวัตถุดิบที่มี             
- สามารถนำเสนอชิ้นงานให้ครู และเพื่อนๆเข้าใจได้
- มีความสุขกับการเรียนรู้
- สามารถใช้ประสาทสัมผัสทางกายบอกลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ ของพืชที่เรียนรู้ได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 6 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพืชที่สามารถนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรได้ จากประสบการณ์เดิมที่เด็กๆเคยกินและเคยเห็นมาก่อน เช่นน้ำมะนาว น้ำตะไคร้ น้ำอัญชัน ใบเตย ฯลฯ แล้วให้นักเรียนเขียนในกระดาษ วาดภาพตกแต่ง และเพิ่มเติมใส่กระดาษเป็นการบ้านโดยให้นักเรียนเลือกทำน้ำสมุนไพร 1 อย่าง พร้อมสอบถามผู้ปกครองที่บ้าน มีวิธีการทำน้ำสมุนไพรอย่างไร หลังจากที่ครูให้นักเรียนกลับไปสอบถามผู้ปกครองที่บ้าน แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าจะทำน้ำสมุนไพรอะไรบ้าง นักเรียน เลือกทำน้ำดอกอัญชัน น้ำมะนาว น้ำใบเตย และ น้ำว่านหางจระเข้ สำหรับสิ่งที่นักเรียนนำเสนอน้ำสมุนไพรสามารถนำบางอย่างมาผสมกันได้ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการทำน้ำสมุนไพร แล้วเขียนลงในกระดาษ A4 พร้อมเขียนสื่อสารสิ่งที่ต้องเตรียมมา เช่น ใบเตย ว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัน มะนาว ฯลฯ
    ชั่วโมงต่อมาวันพฤหัสบดีครูสร้างข้อตกลงก่อนที่จะออกไปทำน้ำสมุนไพรกับผู้ปกครอง สัปดาห์นี้ผู้ปกครองอาสาที่จะมาช่วยดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำสมุนไพร มี 3 คนคือแม่พี่หนุน แม่พี่นโม และแม่พี่หนูยิ้ม นักเรียนเตรียมพืชที่เอามา คุณแม่พูดคุยเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆพร้อมขั้นตอน นักเรียนครูและผู้ปกครองร่วมกันทำน้ำสมุนไพร มีน้ำดอกอัญชันใส่มะนาวและใบเตย/น้ำกระเจี๊ยบใส่พุทราจีนและลำไย/น้ำว่านหางจระเข้ใส่ใบเตย ขณะที่รอให้น้ำเย็นคุณแม่ก็พานักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเศษวัสดุเหลือใช้เช่น ขวดดัชมิลล์ หลังจากนั้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพรที่ทำให้ประโยชน์อะไรบ้างแก่ตัวเรา หลังจากนั้นก็ชิมน้ำสมุนไพรร่วมกันพร้อมบอกรสชาติเป็นอย่างไร เหลือก็ได้แบ่งปันน้อง อ. 1 และผู้ปกครองที่มารับลูกๆได้ดื่มด้วย
    ในวันศุกร์นักเรียนเลือกคู่นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยครูให้เวลาซ้อมและแบ่งหน้าที่ในการนำเสนองาน เช่น ทำน้ำอะไร/มีอุปกรณ์อะไรบ้าง /มีขั้นตอนทำอย่างไร /รสชาติเป็นอย่างไร/มีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่กันได้ดี มีน้ำเสียงชัดเจน เล่าถ่ายทอดในสิ่งที่ตนเองทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ตามเหตุการณ์ขั้นตอนค่ะ

    ตอบลบ