เป้าหมาย (Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจ และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อรับประทานเองได้

week1


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเรียนรู้การปรับตัวระหว่างร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และเกิดฉันทะต่อเรื่องที่อยากเรียนรู้
Week1
Input
Process
Output
Outcome

โจทย์ :
สร้างแรงบันดาลใจ/สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key  Questions :
 นักเรียนชอบทานอาหารอะไรมากที่สุด เพราะอะไร
เครื่องมือคิด :
- Brainstorms เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทำน้ำพริกอ่อง
-
Blackboard Share สิ่งที่ได้เรียนรู้สรุปขั้นตอนการทำอาหาร
-
Show and Share ชิ้นงานทั้งหมดในสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- น้ำพริกอ่อง
- การ์ตูน “พ่อครัวตัวจี๊ดหัวใจคับโลก”
- คลิป การทำน้ำพริกอ่อง

วันจันทร์1 ชั่วโมง
ชง
ครูนำน้ำพริกอ่อง มาให้นักเรียนชิม แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีรสชาติเป็นอย่างไร/ มีส่วนผสมอะไรบ้างทำไมต้องใส่สิ่งนั้น เพราะอะไร?”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่ครูนำมาให้ชิม
- นักเรียนอธิบายส่วนผสมพร้อมให้เหตุผล ตามความเข้าใจของตนเอง
ชง
ครูเปิดคลิปการทำน้ำพริกอ่องให้ดู
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ได้ดู
ใช้
นักเรียนสรุปการทำน้ำพริกอ่อง
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง
- ครูให้นักเรียนดูการ์ตูน “พ่อครัวตัวจี๊ดหัวใจคับโลก” ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ มีตัวละครอะไรบ้าง? นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวไหน? เพราะเหตุใด?”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ์ตูนที่ได้ดู
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับตัวละคร
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนชอบทานอาหารอะไร? ทำไมถึงชอบสิ่งนั้น? แล้วนักเรียนอยากทำอาหารอะไร?”
เชื่อม
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเมนูอาหารที่อยากทำร่วมกันในกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละกลุ่ม  show and share นำเสนอเมนูอาหารให้ครูและเพื่อนได้ฟัง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำเมนูอาหารของกลุ่มตนเอง
ใช้
นักเรียนวาดภาพขั้นตอนการทำอาหาร
วันพฤหัสบดี 1 ชั่งโมง
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเมนูอาหารของแต่ละกลุ่มที่นำมาทำในวันนี้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “แต่ละกลุ่มทำอาหารอะไร? แล้วจัดเตรียมอุปกรณ์/ส่วนผสมอะไรมาบ้าง? แล้วทำอย่างไร?”
 เชื่อม
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มนำอุปกรณ์/ส่วนผสมที่เตรียมมาไว้สำหรับทำอาหารร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบเมนูอาหาร
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันชิมรสชาติของอาหารแต่ละกลุ่มร่วมกันทำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนลงมือทำอาหารตามกลุ่มที่แบ่งไว้
วันศุกร์ 1ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
นักเรียนวาดภาพสรุปการเรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 1
ภาระงาน
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำอาหาร
-จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหารของกลุ่มตนเอง
 ชิ้นงาน
- สรุปการทำน้ำพริกอ่อง
- ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับตัวละคร
- สรุปกระบวนการทำอาหารความรู้
นักเรียนสามารถเรียนรู้การปรับตัวระหว่างร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และเกิดฉันทะต่อเรื่องที่อยากเรียนรู้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 1 ของการเปิดเรียนใน Q3/58 พี่อนุบาล 2 ต่างก็ตื่นเต้นหลังจากที่ปิดเรียนไปหลายวันทำให้มีเรื่องเล่ามากมาย สำหรับการสร้างแรงในวันแรกครูก็จะให้นักเรียนชิมน้ำพริกอ่อง โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า เด็กๆเห็นอะไร? มีอะไรบ้าง?มีกลิ่นเป็นอย่างไร? เมื่อครูให้เด็กๆชิมน้ำพริกอ่อง ครูถามอีกครั้งว่า รสชาติเป็นอย่างไร? มีส่วนผสมอะไรบ้าง? คิดว่าเป็นอะไร? เคยกินที่ไหน? เด็กๆ ก็ตื่นเต้นอยากจะชิมรสชาติของน้ำพริก ครูและนักเรียนก็แสดงความความคิดเห็นร่วมกันว่าสิ่งที่ได้ชิมมีอะไรบ้าง เมื่อพูดคุยเสร็จครูเปิดคลิปวิดีโอขั้นตอนการทำน้ำพริกอ่องให้ดูหลังจากนั้นก็จะมาร่วมกันสรุปจากการดูคลิป พี่อนุบาล 2 สามารถบอกสิ่งที่ตนเองเห็น และสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่าง เช่นพี่หนุ่น : หนูไม่กล้าชิม หนูกลัวเผ็ด พี่โอบอ้อม : อะไรค่ะ มีสีส้มๆมีผักชีด้วยค่ะ พี่ฟอร์ด : หนูจะกินแตงด้วยเพราะหนูชอบ พี่ต้นกล้า : หนูว่าเหมือนลาบหมูเลย พี่หนูยิ้ม : หนูคิดว่าเป็นอาหารฝรั่งแน่
  วันต่อมาครูให้เด็กๆดูหนังเรื่อง “พ่อครัวตัวจี๊ดหัวใจคับโลก” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจอยากจะทำอาหารในครัวเพื่อให้ผู้คนได้ชิมรสชาติอาหารฝีมือของเขา ในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถทำได้ไม่ต่างจากคน ซึ่งครูจะเปิดหนังเรื่องนี้เพื่อสร้างแรงในการอยากทำอาหาร เด็กๆตื่นเต้นและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และร่วมสนทนาร่วมตอบคำถามกับครูขณะที่ดู เช่นพี่การ์ฟิวส์: หนูทำอาหารได้ด้วยครับ พี่แป้ง: หนูใส่ซอส เกลือ หลายๆอย่างลงไปใสหม้อ
  พี่ป๋อ: เชฟหนูนา พี่บอส: หนูดึงผมให้คนทำอาหารได้ พร้อมให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันตัวละครูที่ตนประทบใจมากที่สุด เพื่อให้เด็กๆได้มีแรงบันดาลใจในหน่วยที่อยากจะเรียนรู้ใน Q.3 ค่ะ
  วันพฤหัสบดีครูสร้างแรงโดยให้นักเรียนทำอาหารอย่างง่าย โดยทำแซนวิช ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียน คิดว่าแซนวิชมีใส้อะไรบ้าง ทำอย่างไร พี่ๆก็จะทำแซนวิชพร้อมเลือกใส่ไส้เอง ดิน : หนูอยากทำอาหารเก่งๆเหมือนหนู พี่นโม : หนูไม่ทำแต่หนูจะเป็นพนักงานเสิร์ฟ พี่แต้ : หนูจะทำอาหารให้แล้วให้หนูมาจับผม พี่ต้นกล้า : ผมแซนวิชใส่แยมบลูเบอรี่เพราะเคยกิน พี่แก้ม : ถ้าใส่ฮอตด๊อกหมูหยองจะเป็นไส้เค็มพี่แป้ง : ใส่ผักด้วยค่ะ พี่การ์ฟิวส์ : ผมจะทำให้อหร่อยเหมือนหนูเลย
  ในวันศุกร์เด็กๆจะนำเสนอใบงานเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 1 สำหรับการนำเสนองาน พี่ส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้าแสดงออก จะพูดเสียงเบาขณะนำเสนอ
  สัปดาห์นี้พี่ๆให้ความสนใจ และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น การชิมรสชาติของน้ำพริกอ่อง การทำแซนวิช การปั้นดินน้ำมันนั้น วาดภาพสรุปจากกิจกรรมที่ทำจากการดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำอาหาร พี่ๆสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และรู้เวลาในการทำงาน วาดภาพจากที่ได้ดูได้อย่างชัดเจน และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกพร้อมสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการนำเสนองานของตนเองได้เป็นอย่างดี

  ตอบลบ